La confidencialitat de les teves dades personals és un aspecte fonamental per a la Fundació Catalana de L'Esplai (en endavant Fundesplai).  

Al fer ús d'aquesta Web i dels serveis que en ella s'ofereixen, l'usuari accepta quedar vinculat a les condicions de la present Política. 

Aquesta política està dirigida a explicar com i per a quins propòsits utilitzem la informació proporcionada. A aquests efectes, preguem que llegeixis atentament aquesta Política de Privacitat. 

Fundesplai es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos. 

En cas de dubte en relació amb la present Política de Privacitat, pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a dpd@fundesplai.org 

Qui es el responsable? 

La Fundació Catalana de l’Esplai, amb C.I.F.: G-61096368 

L’entitat Fundació Catalana de l’Esplai és la titular d’aquest lloc web. 

Com hem obtingut les teves dades personals?: 

Hem obtingut les teves dades de caràcter personal a través de les relacions prèvies o actuals que has mantingut o mantens amb Fundesplai: com a receptor dels nostres serveis, com a participant de les nostres campanyes, com a donant o bé que ens hagis sol·licitat informació sobre els serveis, les activitats i campanyes de Fundesplai. 

Fundesplai està legitimada per recollir les teves dades com a conseqüència de les obligacions contractuals de l’esmentada relació.  

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim de Fundesplai per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent o el consentiment prestat pels interessats sol·licitat pel cas concret. 

Aquestes dades són les adequades per a les finalitats que es descriuen en el següent punt. 

Tindràs dret a retirar el teu consentiment en qualsevol moment al domicili social de Fundació Catalana de l’Esplai, Carrer Riu Anoia 42-54 08820 El Prat de Llobregat i/o mitjançant correu electrònic a l’adreça protecciodades@fundesplai.org La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada, i tindrà com a conseqüència la impossibilitat de mantenir la relació o la prestació del servei, en el seu cas.  

Amb quina finalitat tractem les teves dades i fins quan? 

La informació que ens has facilitat o puguis facilitar-nos en el futur s’utilitza estrictament per als següents propòsits, segons correspongui: 

  • Processar les teves consultes i/o sol·licituds; 
  • Gestionar i valorar el servei contractat; 
  • Verificar la teva identitat; 
  • Enviar informacions relacionades amb la nostra activitat i serveis.  
  • Donar compliment de les diferents obligacions legals de Fundesplai. 

Les seves dades seran conservades mentre es mantingui vigent la finalitat per la qual van ser recollides, sempre i quan no hi hagi una norma legal que exigeixi un major termini de conservació. Si fos aquest el cas, es procedirà al bloqueig de les dades un cop complida la finalitat fins que hagi transcorregut el termini legal preceptiu. En el cas de que el tractament de les dades es basi en el consentiment atorgat, aquestes seran eliminades un cop es revoqui el consentiment.

Posteriorment les dades recollides seran destruïdes amb garanties de privacitat. 

A qui podem facilitar les teves dades i per quin motiu?  

Les teves dades podran ser cedides als següents destinataris amb els motius que es consignen: 

  • Proveïdors que precisin accedir a les dades per la prestació de serveis que Fundesplai els hagi contractat: empreses prestadores de serveis de IT i assessorament, proveïdors de serveis de pagament i agències de referència de crèdit, tercers que ens ajuden a proporcionar serveis digitals i de comerç electrònic, de màrqueting  i campanyes que ens ajudin a promocionar els nostres serveis i tercers que realitzen treballs d’estadística. Fundesplai té subscrits amb tots ells els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals exigits per la normativa de protecció de la privacitat. 
  • Entitats dependents o vinculades (Federació Catalana de l’Esplai, Fundación Esplai, Demà Món Sostenible, 7 I TRIA SLU i TASTA’M SLU) per gestionar projectes conjunts i altres fins administratius interns i fins promocionals, inclòs el tractament de dades personals. 
  • Administracions Públiques: pel compliment de les obligacions legals a que Fundesplai està subjecta per la seva activitat. 
  • Terceres persones que, de forma raonable, necessitin tenir accés a les teves dades de caràcter personal per una o vàries de les finalitats descrites. 

Es poden produir transferències internacionals de dades en els supòsits en els que es facin publicacions de fotografies a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter...) d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent, que l’interessat pot retirar en qualsevol moment. També per la utilització d’aplicacions de formularis i qüestionaris de diversos proveïdors. Les esmentades transferències internacionals, en el seu cas, compten amb les garanties adequades en basar-se en clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.  Es pot consultar el contingut de les clàusules contractuals tipus al següent enllaç: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Quines mesures de seguretat apliquem? 

Hem ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades. 

Fundesplai fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració. 

Quins son els teus drets? 

Com a interessat directe, tens dret a obtenir confirmació sobre si els responsables estem tractant dades personals que ens concerneixen, o no. Pots exercir el dret d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i a no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades.  

Per a exercitar els esmentats drets, pots dirigir-te mitjançant comunicació escrita a la Fundació Catalana de L'Esplai, Ref. Protecció de dades, Carrer Riu Anoia 42-54, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona), o bé per correu electrònic a protecciodades@fundesplai.org Per a l’exercici d’aquests drets serà necessari adjuntar una còpia del DNI. Per a qualsevol qüestió relativa a aquest tractament de dades es pot adreçar al Delegat de Protecció de Dades, per correu electrònic a dpd@fundesplai.org 

Per últim, et recordem el teu dret a interposar una reclamació front l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en aquells supòsits en que es produeixi una vulneració de la normativa de protecció de dades aplicable. 

I les cookies? 

Fundesplai pot utilitzar cookies quan un usuari navegui per la seva pàgina Web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor Web amb la finalitat d'enregistrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació. Les cookies utilitzades per la nostra Web s'associen exclusivament amb un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes dades personals de l'usuari. 

Mitjançant la utilització de cookies resulta possible que el servidor on es troba ubicada la nostra pàgina Web reconegui el navegador Web utilitzat per l'usuari amb la finalitat de millorar la navegació. En qualsevol cas l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. 

Per utilitzar aquesta pàgina Web no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel Web. 

Les cookies utilitzades en aquesta Web tenen, en qualsevol cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més efectiva la transmissió ulterior. En cap cas seran utilitzades per a recollir informació de caire personal. 

Enllaços a altres pàgines web: 

No ens fem responsables de les polítiques de privacitat d'altres pàgines Web encara que l'enllaç hagi estat facilitat per la nostra pròpia pàgina. Recomanem que llegeixis amb atenció la política de cada pàgina per la que naveguis i et posis en contacte amb el propietari per a qualsevol dubte al respecte. 

Així mateix, si obtens l'enllaç a la nostra pàgina Web a través d'alguna Web aliena, no ens fem responsables de la política de privacitat o pràctiques d'aquesta pàgina externa. 

Veure política de cookies